Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Zásady poskytovania informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

 Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám možno podať nasledovne:
 • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
 • Písomne poštou.
 • Faxom.
 • Elektronickou poštou na e-mailovú adresu obec@kuty.sk.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

 • Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v  lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 • Odvolanie sa prijíma v podateľni OcÚ na zaevidovanie v súlade s čl. XIV internej smernice. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému organizačnému útvaru OcÚ na vybavenie. Vecne príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie prednostovi OcÚ. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný organizačný útvar OcÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obceného úradu rozhoduje starosta obce.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Lehoty  na vybavenie žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií  OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti  obci alebo odo dňa odstránenia  nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov  môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac  však o 8 pracovných dní. Závažnými  dôvodmi  sú:
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií  na inom  mieste, ako je sídlo obce
  • vyhľadávanie a zber  väčšieho počtu oddelených  alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej  žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním  a  sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať,  že ich možno  odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi  bezodkladne, najneskôr  pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto  článku.  V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Prehľad predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Sadzobník poplatkov

Obec Kúty
v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z.
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000

stanovuje

sadzobník úhrad za poskytovanie informácií
(§ 5 ods. 1 písm. f , zák. c. 211/2000 Z. z.)

 

Úkon:       €/strana

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej      0.10

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej        0.20

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej      0.20

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej        0.40

 

ÚHRADA POPLATKU:
Žiadatel uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihned po vybavení žiadosti:

 • v hotovosti do pokladne obecného úradu v čase úradných hodín
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: 1724182/0200

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na