Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Služby poskytované obcou

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Starosta obce Kúty v súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písmená b), e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov aj v súlade s ustanovením § 3 odsek 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva

 

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou

 

Vysielanie v obecnom rozhlase:

 1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)                      5,- €
 2. Pre hlásenie v obecnom rozhlase sa určujú dni a čas :
  pondelok, streda, piatok; o 9:00 hod. a 15.00 - 16.30 hod.
  Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).
 3. Vyhlásenie smútočných oznamov sa nespoplatňuje a hlási sa podľa požiadavky 
 4. Vyhlásenie toho istého oznamu je možné opakovať maximálne 5krát.
 5. Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje.
 6. Zamestnanec obce má právo odmietnuť vyhlásiť oznam, ktorého obsah je v rozpore s dobrými mravmi.

 

Trhové miesto:

 • voľné trhové miesto pred obecným úradom                                1,50,- €/m2

 

Poskytnutie nebytových priestorov:

 • kinosála pre komerčné účely                                            80,- €/hod. + ener.                     ,
 • kultúrny dom pre komernčné účely                               100,-€/hod. + ener.       

a) svadby a rodinné oslavy                                                                                  350,- € + ener.
Povinnosť zložiť zábezpeku do 48 hod. pred začiatkom podujatia              500,-€
Za každý deň obsadenosti okrem konania podujatia ( piatok, sobota, nedela)     10,- €/deň

b) pre zábavy, plesy – miestne organizácie so sídlom v obci Kúty                 50,- € + ener.
Povinnosť zložiť zábezpeku najneskôr 48 hod. pred začatím  podujatia     250,- €

c) pre komerčné akcie                                                                                         500,- € + ener.
Povinnosť zložiť zábezpeku najneskôr 48 hod. pred začatím podujatia    1000,- €

d) firemná akcia (uzavretá spoločnosť)            600,- €/deň do 22:00 hod. + ener.
Povinnosť zložiť zábezpeku najneskôr 48 hod. pred začatím podujatia    1000,- €

e) kar                                                                                                                             50,- € 

f) pre výročné členské schôdze organizácií so sídlom v obci Kúty sa prenajíma prízemie KD
                                       

Samostatný areál za kultúrnym domom:

a) rodinná oslava + svadba                                               250,- €/deň do 22:00 hod.
Povinnosť zložiť zábezpeku najneskôr 48 hod. pred začatím  podujatia      250,- €

b) komerčná akcia so vstupom                                                                600,- €/deň
Povinnosť zložiť zábezpeku najneskôr 48 hod. pred začatím podujatia    1000,- €

 

Poskytnutie hnuteľných vecí:

 • stôl                                                                 5,- €
 • lavička                                                           3,- €
 • set ( stôl + 2 lavičky)                                   8,- €/deň
 • kotlík-set                                                     15,- €

 

Kopírovacie služby:

 • A4 jednostranne                                     0,10,- €
 • A4 jednostranne farebne                      0,20,- €
 • A4 obojstranne                                       0,20,- €
 • A4 obojstranne farebne                         0,40,- €
 • A3 jednostranne                                     0,20,- €
 • A3 jednostranne farebne                      0,40,- €
 • A3 obojstranne                                       0,40,- €
 • A3 obojstranne farebne                        0,80,- €

 

 

 

Zverejnenie na webovej stránke obce

 • Zverejnenie reklamného bannera na webovej stránke         60,- €/týždeň
 • Zverejnenie oznamu na webovej stránke                               15,- €/týždeň

 

Zápisné do knižnice:

 • Dospelí                                                         3,- €
 • Deti                                                               2,- €

 

Vydanie rybárskych lístkov:

 • Týždenný rybársky lístok                     1,50,- €
 • Mesačný rybársky lístok                           3,- €
 • Ročný rybársky lístok                                7,- €
 • Trojročný rybársky lístok                        17,- €

 

Úhradu za služby poskytované obcou je možné realizovať:

 • v hotovosti do pokladne počas úradných hodín Obecného úradu v Kútoch
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke:

           Všeobecná úverová banka. a. s., IBAN: SK2902000000000001724182

 

 

 

 

Cenník pohrebných služieb s DPH

Prevoz zosnulého 0,80 EUR/ km
Prevoz zosnulého v obci 20,00 EUR
Vykopanie hrobu + úprava 70,00 EUR dospelý 50,00 detský
Uloženie urny do hrobu + úprava 25,00 EUR
Odstránenie krycej dosky na hrobe 50,00 EUR /na požiadanie objednávateľa služby/
Výjazd pohrebnej služby 40,00 EUR
Prevoz- čakacia doba šofér/závozník 1,50 EUR/každých aj začatých 15 min.
Obliekanie, úprava zosnulého 45,00 EUR
Umývanie zosnulého 20,00 EUR
Použitie chladiaceho zariadenia 5,00 EUR/deň
Prenájom domu smútku 40,00 EUR
Vystavenie zosnulého k rozlúčke 12,00 EUR
Nosiči rakvy, spúšťanie do hrobu 7,50 EUR/hod /aj začatá/
Rakva podľa ponuky a výberu objednávateľa
Vydanie rakvy po pracovnej dobe 6,00 EUR
Vak na prepravu zosnulého 15,00 EUR 
Dezinfekcia vozidla a chladiaceho zariadenia 30,00 EUR
Použitie ochranných pomôcok zamestnancov COVID-18 10,00 EUR
Pohrebné služby obrad-zakopanie-úprava hrobu 8,50 EUR/hod.
Zakrytie hrobového miesta 50,00 EUR                                                                                             

Pohrebné služby po prac. dobe príplatok 30% poskytnutých služieb
Prevoz zosnulého a manipulácia v noci príplatok 50% poskytnutých služieb
Pohrebné služby počas víkendu príplatok 100% poskytnutých služieb
Iné služby podľa vyžiadania objednávateľa na základe dohody s poskytovateľom služieb.

Kremačné služby na vyžiadanie orientačná cena 250,00 EUR podľa aktuálneho cenníka Krematórium
Bratislava. /Úhrada zálohy vo výške 50% pred poskytnutím služby/

Objednávateľ pohrebných služieb musí byť totožný s osobou vybavujúcou všetky náležitosti týkajúce sa zosnulého.
Služby nie je možné platiť v hotovosti, FAKTÚRA bude vystavená po pohrebe zosnulého.

 

Smernica 1/2020 (43 kB)

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na