Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Multifunkčné ihrisko

Obec  KÚTY
Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
tel.: 034 6999 611, fax: 034 6999 666, e-mail: obec@kuty.sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO IHRISKA
S UMELOU TRÁVOU

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v Kútoch, dňa 25. 10. 2012

Ing. Branislav Vávra

starosta obce


 

1. ÚČEL

    Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami Obce Kúty, ktorá je vlastníkom ihriska.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

 

2. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

     Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté viacúčelové ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením, mantinelmi  vo výške 1 m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3 m nad mantinelmi na krátkych i dlhých stranách ihriska o rozmere 40 x 20 m, 1 ks vstupných bránok, 2 ks 3 x 0.6 m minifutbalových bránok  zabudovaných v mantinelovom systéme, 2 ks stĺpov a sieť pre tenis a nohejbal, 2 ks stĺpov a sieť pre volejbal určené pre loptové hry. Viacúčelové ihrisko je súčasťou areálu Základnej školy Kúty.
Poskytuje služby k plneniu výchovno–vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží. V mimo vyučovacom čase pre činnosť športových záujmových krúžkov školy, športovej činnosti Školského klubu detí pri ZŠ a MŠ v Kútoch, mládežníckych športových klubov, nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby a verejnosť – podujatia Športovej komisie a Kultúrnej komisie pri OcÚ Kúty.

 

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Vlastník zariadenia:     Obec Kúty
IČO:     00309672
Kontakt:     tel. č.:  034 699 9611
fax: 034 699 9666
e-mail: obec@kuty.sk
web: www.kuty.sk

Osoba zodpovedná za prevádzku: Gregor Pír, Školská 695, Kúty
Nadriadený: Ing. Branislav Vávra – starosta obce

 

4. PREVÁDZKA IHRISKA

    O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko zodpovedného).

V pracovné dni:

    8:00 – 15:00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ a MŠ Kúty
15:00 – 22:00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:

    9:00 – 22:00 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh, …) je ihrisko uzatvorené.

 

5. PRENÁJOM IHRISKA

    Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.
Rezervácie sa vykonávajú denne v čase 14:00 – 18:00 na tel. čísle 0905 754 020.
Prenájom športovému klubu je bezplatný pre družstvo žiakov a dospelých s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva.

Poplatky:

    občania nad 16 rokov    6 € / hod.
deti do 16 rokov    2 € / hod.

Pri použití osvetlenia sa cena za prenájom zvyšuje o 2,- € za každú začatú hodinu. Pri prenájme na firemné akcie, cena dohodou.

 

6. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV, resp. NÁJOMCOV

 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod.,
 • zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami,
 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, ihličie,..), ktoré môžu spôsobiť úraz,
 • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
 • za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
 • neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska „bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • počas športovej činnosti platí zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,
 • používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí.

 

7.    POVINNOSTI  SPRÁVCU  IHRISKA

 • viesť časový harmonogram využitia ihriska,
 • odomykať a uzatvárať športový areál,
 • dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov firmy ADARA s.r.o.
 • úzko spolupracovať s riaditeľom školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku,
 • podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 • v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 • viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • starať sa o čistotu okolia ihriska.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na