Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Demografia obyvateľstva

Rozmiestnenie obyvateľstva

K základným ukazovateľom rozmiestnenia obyvateľstva patrí hustota obyvateľstva. Hodnota hustoty obyvateľstva závisí od počtu obyvateľov a rozlohy obce. Kúty patria k obciam, ktorých rozloha bola stabilná. Za celé 20. storočie bola rozloha tejto obce 2 707 ha. Ku zmene prišlo až na začiatku 21. storočia v roku 2001, kedy prišlo k úprave hraníc a územie Kútov bolo zmenšené o 35 ha. Takže zmeny v hustote obyvateľov Kútov v 20. storočí záviseli len od zmien v počte obyvateľov. Počet obyvateľov patrí k základným charakteristikám obcí, ak ide o staršie údaje, častokrát je to jediný údaj o obyvateľstve.

V roku 1921 bola hustota obyvateľov v Kútoch vyše 100 obyvateľov na km2, pre porovnanie takúto hodnotu prekročilo Slovensko až v roku 1980. Keďže sa počet obyvateľov Kútov neustále mierne zvyšoval, rástla aj hustota. Do roku 1950 to boli len malé prírastky, dynamickejší rast zaznamenala obec v 2. polovici 20. storočia, z toho najviac hneď v prvej dekáde 1950 – 1960. Za 70 rokov éry Československa hustota Kútov narástla na 150 obyvateľov na km2. Táto hodnota je v porovnaní s celoslovenským priemerom (109,7 v roku 2001) nadpriemerná a je porovnateľná s hustotou viacerých malých miest Slovenska (Modra, atď.). Dokonca je výrazne vyššia ako hustota susedných dvoch malých miest Šaštín-Stráže (114) a Gbely (85,2), čo však ovplyvňuje ich väčšia rozloha.

Vzhľadom k tomu, že všeobecný ukazovateľ hustoty obyvateľstva je závislý výraznou mierou od rozlohy, pre objektívnejšie poznanie rozmiestnenia obyvateľstva sa odporúča používať aj špecifické ukazovatele. Na úrovni obcí a predovšetkým miest sa najčastejšie používa a reálnejšie ukazuje situáciu ukazovateľ hustoty obyvateľstva na ha zastavanej plochy. Obyvatelia sa spravidla väčšinu času zdržujú len v zastavanej časti obce, takže tento ukazovateľ je významnejší ako prvý hodnotený ukazovateľ. Na rozdiel od prvého ukazovateľa sa vývoj hodnôt druhého ukazovateľa v posledných desaťročiach vyvíja v Kútoch úplne opačne. V roku 1970 dosahovali Kúty hodnotu tohto ukazovateľa 51,8 a približovali sa hodnotám najväčších miest Záhoria, zatiaľčo priemerná hodnota vidieckych obcí Záhoria sa pohybovala okolo hodnoty 25 – 30. Vďaka pravidelnému nárastu zastavanej plochy a len miernemu rastu počtu obyvateľov sa v ďalšom období hodnota tejto hustoty neustále znižovala. V roku 1991 to bolo 37,1 a v roku 2001 sa po zdvojnásobení zastavanej plochy za jednu dekádu znížila dokonca na hodnotu 17,9. Z rovnakého dôvodu sa tento ukazovateľ znižoval aj v mestách Záhoria a vidieckych obciach s väčšou výstavbou v poslednom období.

Pohyb obyvateľstva

Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak, neustále sa vyvíja a tento vývoj býva často veľmi dynamický. Vývoj a dynamiku vývoja obyvateľstva označujeme termínom pohyb obyvateľstva. Pohyb obyvateľstva má dve základné zložky: prirodzený a mechanický pohyb. Obe zložky nám prezrádzajú základné tendencie pohybu obyvateľstva v predchádzajúcom období a zároveň umožňujú poznávať aktuálny stav a štruktúru obyvateľstva. Na úrovni obcí SR sa štatisticky vyhodnocuje pohyb obyvateľstva od začiatku 70. rokov 20. storočia, presná a podrobná evidencia je však až od roku 1989. Preto sa analýze pohybu obyvateľstva obmedzíme na obdobie 1989-2003.

Prirodzený pohyb obyvateľstva

Základnými zložkami prirodzeného pohybu obyvateľstva sú pôrodnosť a úmrtnosť.

Začiatkom 90. rokov sa v Kútoch rodilo ročne o niekoľko viac detí ako začiatkom prvého desaťročia nového milénia. Najviac to bolo v roku 1993 (73 detí), kým v rokoch 2000 – 2002 sa vždy narodilo menej ako 35 detí. Súvisí to s celkovými socio-ekonomickými zmenami našej spoločnosti, hlavne však so zmenou životného štýlu. Individuálny spôsob života začína niekedy vytláčať tradičný rodinný život ktorého základným cieľom je výchova detí. Počet zomretých občanov nezaznamenal počas celého sledovaného obdobia (v porovnaní s pôrodnosťou) výraznejšie výkyvy. Hodnoty sa pohybovali v rozpätí 34 (v roku 1969) až 55 (v roku 1995).

Za sledované obdobie pätnástich rokov sa v Kútoch narodilo spolu 748 a zomrelo 673 obyvateľov, pričom priemer na 1 rok bol 50 narodených a 45 zomretých. Celkovo sa prirodzeným pohybom počet obyvateľov zvýšil o 75, zvyšovanie však nebolo rovnomerné. Najväčšie bolo v období 1989-1994, od roku 1995 sa situácia začala trochu meniť a zaznamenávame skôr vyrovnaný stav alebo dokonca mierny prirodzený úbytok.

Mechanický pohyb obyvateľstva

Pri analýze mechanického pohybu obyvateľstva sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na migračný pohyb (migrácia = sťahovanie) a dochádzku a odchádzku za prácou a do škôl. Štúdium migrácie obyvateľstva v obce Kúty sme obmedzili rovnako ako pri prirodzenom pohybe na obdobie rokov 1989-2003. Pozornosť sme sústredili aj na hlavné smery migrácie a hlavné dochádzkové toky.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na