Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Zverejňovanie informácií » VZN

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

 Číslo VZN Názov Úplné znenie História Platné/Neplatné
1/2021

o organizácii miestneho referenda v obci Kúty

detail   P
3/2019  o dani z nehnuteľnosti detail   P
2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni detail   P
1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty detail   P
1/2018 o rozsahu, spôsobe  určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované
v Nezábudke Kúty, n.o.
detail   P
3/2017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Nezábudke Kúty, n.o. detail   N
2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady detail PZ
D1
D2
P
1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty detail   N
3/2016  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia detail   P
2/2016  o odpadoch detail   P
1/2016  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Kúty detail PZ
D1
P
1/2015  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kúty detail   N
3/2014  o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Nezábudke Kúty, n. o. detail   N
2/2014  o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Kúty detail PZ
D1
P
 1/2014  o Základnej umeleckej škole v Kútoch detail   P
4/2013  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kúty detail   P
3/2013  o držaní psov na území obce Kúty detail   P
 2/2013  ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Kúty detail PZ,
D1
P
1/2013  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty detail PZ,
D1,
D2,
D3
D4
D5
D6
P
6/2012  o dani za predajné automaty detail   P
 5/2012  o dani za psa detail   P
 4/2012  o dani z nehnuteľností detail PZ,
D1
N
 3/2012  o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska     P
2/2012  ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Kúty detail   P
1/2012  o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Nezábudke Kúty, n. o. detail   N
 5/2011  o dani za ubytovanie detail   P
4/2011  o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 detail   N
3/2011  ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kúty detail   P
2/2011  ktorým sa určuje povinnosť vypracovať povodňový plán detail   P
 1/2011   o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia detail   N
6/2010  o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 detail   N
5/2010  ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Kúty detail   P
 4/2010  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb obcou Kúty a o úhrade za poskytované sociálne služby detail   N
3/2010  o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Nezábudke Kúty, n.o. detail   N
2/2010  o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti detail D1 P
 1/2010  o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce detail PZ,
D2
P
2/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce detail   N
1/2009  o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 detail   N
6/2008  ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Kúty detail   P
5/2008  o dani za psa detail   N
4/2008  o dani za nehnuteľností na kalendárny rok 2009 detail   N
3/2008  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni detail PZ
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
N
2/2008  ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Kúty detail   P
 1/2008  o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kúty detail   N
7/2007  o dani za predajné automaty detail   N
6/2007  o dani za psa detail   N
5/2007  o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2008 detail   N
4/2007  o úhradách za služby poskytované obcou Kúty detail   N
 3/2007  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kúty detail   N
2/2007  o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene a o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v obci detail D1 P
1/2007  ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Kúty detail   P
 6/2006  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady detail PZ,
D1,
D2,
D3,
D4
N
 4/2006  o úprave, obmedzení, prípadne zákaze všeobecneého užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch detail   P
3/2006  o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely detail   P
 2/2006  o určení spôsobu a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu starostlivosť v zariadení Nezábudka Kúty, n. o. detail   N
2/2005  o držaní psov na území obce Kúty detail   N
1/2004  ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé školy detail   P
 2/2001  o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Kúty detail   N
1/1998  o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane detail   N