Najviac informácií o Kútoch!|sobota, august 8, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.01. 2015 (streda) o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty
4. Návrh dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
6. Návrh na schválenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve a redakčnej rady občasníka Kúcan
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
8. Návrh zmeny dozornej rady Obecného podniku Kúty, s. r. o.
9. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na prefinancovanie zmeny územného plánu obce
10. Termín zápisu do 1. ročníka Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch
11. Harmonogram pracovných porád a zasadnutí obecného zastupiteľstva
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Prílohy