Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 4, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Oznamujeme občanom, že dňa 11.12.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o dani z nehnuteľností
 6. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty
 8. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti
 9. Rozpočet obce na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu obce
 10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Kúty za školský rok 2018/2019
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 12. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
 13. Źiadosť o odkúpenie pozemku – Adrián Žilka, Kristína Kolaříková
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Makayová, Juraj Makay
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – DERMEK Group, s. r. o.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Renata Rišková
 17. Žiadosť DUAT s. r. o.
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver