Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, január 24, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2019 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Zmena rozpočtu obce na rok 2019
5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
6.Návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Záver