Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 21, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 15.02.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
 5. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu nevyčerpaných k 31.12.2017
 6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
 7. Žiadosti o finančný príspevok
 8. Návrh na schválenie nepeňažného vkladu do Obecného podniku Kúty, s. r. o.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Semont, s. r. o.
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jaborníková
 11. Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. David Galba
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver