Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, jún 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
 5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
 6. Záverečný účet obce za rok 2018
 7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
 8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
 10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
 11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver