Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 19, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.4.2018

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.4.2018 

Oznamujeme občanom, že dňa 26.04.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
6. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
7. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Základnej škole Andreja Radlinského
8. Správa o hospodárení Základnej školy Andreja Radlinského za rok 2017
9. Návrh na prevod vlastnického práva k pozemkom a stavbe v areáli futbalového štadióna na Obecný podnik Kúty, s. r. o.
10. Návrh na prenájom pozemku pri ČOV
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dagmar Šimková
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Andrej Palkovič
13. Žiadosť o prenájom pozemku – MO SRZ
14. Žiadosť o prenájom pozemku – Nubium, s. r. o.
15. Žiadosť o predĺženie nájmu – Všeobecná úverová banka, a.s.
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver