Najviac informácií o Kútoch!|utorok, január 22, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 25.10.2018

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 25.10.2018 

Oznamujeme občanom, že dňa 25.10.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmena rozpočtu obce na rok 2018
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
7. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene a o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v obci
8. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výstavbu bytových domov
9. Návrh na úpravu počtu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Kútoch a delegovanie zástupcov obce do rady školy
10. Záverečná správa Centra voľného času Kamarád Kúty
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce – zubná ambulancia
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Palkovič
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubica Poláková
14. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na Štúrovej ulici
15. Návrh na uzavretie zámennej zmluvy
16. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na umiestnenie bankomatu
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver