Najviac informácií o Kútoch!|sobota, august 8, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.02. 2015 (streda) o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie dotácií v roku 2015
5. Žiadosti o finančný príspevok v roku 2015
6. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.
7. Návrh na schválenie členov komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
8. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici za rok 2014
9. Plán investícií na rok 2015
10. Návrh na schválenie členov redakčnej rady časopisu Kúcan
11. Návrh na zámenu pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Kúty
12. Návrh na schválenie zmeny nájomnej zmluvy – MUDr. Ivan Raffay
13. Návrh na schválenie zmeny pri prevode vlastníckeho práva – Elena Matulová, Johana Palkovičová
14. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou Gorazdova
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

Prílohy

 | Size: 113 KB 2015 Žiadosť nevidiaci  | Size: 17 KB 2015 Žiadosť ZRR pri MŠ  | Size: 946 KB 2015 Žiadosť UNICEF  | Size: 34 KB 2015 Žiadosť ŠZŠ  | Size: 242 KB 2015 Žiadosť SČK  | Size: 23 KB 2015 Žiadosť RŠ pri ZŠ  | Size: 30 KB 2015 Žiadosť Propria  | Size: 31 KB 2015 Žiadosť JD  | Size: 122 KB 2015 Redakčná rada – odpoveď  | Size: 51 KB 2015 Dodatok ZSDIS  | Size: 380 KB 2015 Správa o činnosti SOU  | Size: 292 KB 2015 Rozpočet FK TJ 2015  | Size: 309 KB 2015 Prilohy k rozpočtu FK TJ  | Size: 46 KB 2015 Žiadosť Nezábudka  | Size: 127 KB 2015 Žiadosť SZTP  | Size: 25 KB 2015 Žiadosť Šimková  | Size: 29 KB 2015 Žiadosť metodické združenie MŠ  | Size: 28 KB 2015 Žiadosť RKC  | Size: 3 MB 2015 ŠKOLY APUS  | Size: 21 KB 2015 Žiadosť Markovič  | Size: 16 KB 2015 Zverejnenie zámeru Raffay  | Size: 20 KB 2015 Stavebná komisia – zápisnica  | Size: 126 KB 2015 LV PD  | Size: 20 KB 2015 Žiadosť Raffay  | Size: 73 KB 2015 Žiadosť Pjekné mjestečko  | Size: 14 KB 2015 Poverenie  | Size: 171 KB 2015 GP Markovič  | Size: 13 KB 2015 Zverejnenie zámeru prevodu PD  | Size: 16 KB 2015 Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností Matulová, Palkovičová  | Size: 17 KB 2015 Zverejnenie zámeru prenájmu MUDr. Raffay  | Size: 20 KB 2015 Zmena č. 3 územného plánu  | Size: 15 KB 2015 PP program  | Size: 64 KB 2015 Dodatok k VZN 3-2014  | Size: 26 KB 2015 Žiadosť Trubiroha  | Size: 67 KB 2015 Investície  | Size: 42 KB 2015 Prehľad dotácií 2015  | Size: 48 KB 2015 Žiadosť DSS Senica  | Size: 100 KB 2015 Správa o KČ za r. 2014  | Size: 42 KB 2015 Žiadosť o súhlas na vyk. inej zar. činnosti IB  | Size: 458 KB 2015 Certifikát MEDIACIA  | Size: 29 KB 2015 RO2015  | Size: 1 MB 2015 Správa DHZ  | Size: 43 KB 2015 Žiadosť MO SRZ  | Size: 89 KB 2015 Žiadosť paintball  | Size: 35 KB 2015 Žiadosť poľovníci
Next »Page 1 of « Prev