Najviac informácií o Kútoch!|sobota, september 22, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017 

Oznamujeme  občanom, že dňa 14.12.2017 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Udelenie ceny starostu obce za rok 2017
5. Žiadosť o úpravu rozpočtu – Základná škola Andreja Radlinského
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Kúty za školský rok 2016/2017
7. Žiadosť o úpravu rozpočtu – Materská škola Kúty
8. Žiadosť o zmenu prevádzky – Materská škola Kúty
9. Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty
12. Návrh dodatku č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
13. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Kúty
14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Nezábudke Kúty, n. o.
15. Rozpočet obce na rok 2018
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
17. Návrh na schválenie zmluvy o zabezpečení služieb a správy majetku obce s Obecným podnikom Kúty, s. r. o.
18. Návrh na schválenie spôsobu nakladania s majetkom obce (3 bytové domy)
19. Informácia o projekte prevencie kriminality
20. Žiadosť o finančný príspevok – Detský domov Trnava
21. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Semont, s. r. o.
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver