Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, september 20, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy Andreja Radlinského

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy Andreja Radlinského 

OBEC KÚTY
v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Andreja Radlinského,
Školská 694, 90801 Kúty

Rámcová náplň práce: výkon činností štatutárneho zástupcu školy zriadenej Obcou Kúty
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Zamestnávateľ: Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty
Miesto výkonu práce: Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
– vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa:

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať
– orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
– základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
– znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
– znalosť práce s počítačom (MS Word, MS Excel, schopnosť používať internet)
– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
– doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy
– profesijný životopis
– doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa §6 zák. 317/2009 Z.z)
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
– písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy

DÁTUM, MIESTO A SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

Termín podania: do 15.05.2018 do 11.00 hod.
Rozhodujúcim je dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne obecného úradu.

Miesto podania: Obecný úrad Kúty, Nám Radlinského 981, 908 01 Kúty

Spôsob podania: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“

V Kútoch, 09.04.2018
Ing. Branislav Vávra
starosta obce