Najviac informácií o Kútoch!|piatok, február 22, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Centra voľného času Kútoch

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Centra voľného času Kútoch 

OBEC KÚTY

 v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času Kútoch

Rámcová náplň práce: výkon činností vedúceho zamestnanca školského zariadenia zriadeného obcou 

Druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok – 50 %
Zamestnávateľ: Obec Kúty, Nám. Radlinského 981, Kúty
Miesto výkonu práce: Obec Kúty

 Kvalifikačné predpoklady:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy alebo školského zariadenia podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
– vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa:

– osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
– základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
– znalosť práce s počítačom (MS Word, MS Excel, schopnosť používať internet)
– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
– predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školského zariadenia
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Požadované doklady:

– písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
– štruktúrovaný životopis
– osvedčená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní (vysvedčenie a diplom)
– doklad o dĺžke pedagogickej praxe
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školského zariadenia

DÁTUM, MIESTO A SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

Termín podania: do 20.12.2018 do 11.00 hod.
Rozhodujúcim je dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne obecného úradu.
Miesto podania:  Obecný úrad Kúty, Nám Radlinského 981, 908 01 Kúty
Spôsob podania: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“
V Kútoch, 21.11.2018

Ing. Branislav Vávra
starosta obce