Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, február 23, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Verejné obstarávanie » Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci Kúty

Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci Kúty

Obec Kúty
Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty 


IČO: 00 309 672, tel. č. 034 / 69 99 611, fax: 034 / 69 99 666, obec@kuty.sk, www.kuty.sk

ZADANIE ZÁKAZKY

„Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci Kúty“

V zmysle zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 ods. 9 verejný obstarávateľ Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty zadáva zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci Kúty“.
V prípade, že máte záujem sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju cenovú ponuku podľa nasledovného zadania.

    Podrobný opis predmetu zákazky:
V rámci rekonštrukcie odvodňovacieho rigolu  sa stavba bude realizovať na dvoch miestach.
1. miesto – Štúrova ulica:  v rámci rekonštrukcie odvodňovacieho rigólu sa bude realizovať prekrytie otvoreného rigólu, ktorý sa nachádza na Štúrovej ulici, na ktorý sa následne osadí chodník pre peších( tento nie je predmetom tejto zákazky ). Aby rigól zostal funkčný i po prekrytí ( položením potrubia )je potrebné v chodníku vybudovať revízne šachty, aby bol zabezpečený prístup do rigólu i v prípade potreby odstránenia nejakej závady.
Práce budú pozostávať z výkopu, položenia potrubia, obetónovanie potrubia, obsypu a zásypu potrubia. Zároveň sa v rámci tejto stavby bude riešiť i odvodnenie cesty do uličných vpustí.
Bližšie viď. výkaz výmer.

2. miesto – križovatka Štúrovej a Športovej ulice
V tomto mieste je potrebné doriešiť odvedenie vody z rigólu na Športovej ulici napojením  do jestvujúceho rigólu na Hollého ulici, a to  prepojením potrubia pod križovatkou ciest Štúrovej a Športovej ulice. Práce budú pozostávať z vyrezania asfaltového krytu v mieste križovania potrubia pod cestou, výkopu, položenia a obetónovania potrubia, obsypu a zásypu potrubia, zriadenia 2 ks revíznych šácht.
Bližšie viď. výkaz výmer.

Kritérium hodnotenia: – najnižšia cena

Návrh ceny na uskutočnenie stavebných prác uveďte v tabuľke, ktorá je prílohou tohto oznámenia

Predpokladaná cena za celý predmet zákazky: 19 900,- € bez DPH.

Miesto dodávky: ul. Štúrova a ul. Športová v obci Kúty.

Termín plnenia predmetu zákazky: od 22.7.2013  do 15.08.2013

K cenovej ponuke musí uchádzač priložiť:

a) Doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre verejné obstarávanie).
b) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie:
názov firmy, adresu, kontaktnú osobu,
telefónne číslo,
faxové číslo,
elektronickú adresu
IČO

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný z kapitálových prostriedkov, bezhotovostným stykom po prevzatí predmetu zákazky investorom. Platba za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok obstarávateľ neposkytuje. Faktúra za zákazku bude vystavená až po ukončení a prevzatí diela so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry.

Spôsob vzniku záväzku: Objednávka

Cenovú ponuku zašlite poštou alebo doručte osobne na adresu:
Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, v termíne do 18.7.2013, 12,00 hod. Obálku označte heslom „Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na ul. Štúrova a ul. Športová v obci Kúty“ a slovom „neotvárať“.

Vyhodnotenie prieskumu trhu sa uskutoční dňa: 19.7.2013

Ing. Branislav Vávra
starosta obce