Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

17.februára 2023

erb 

Obecné zastupiteľstvo v  Kútoch
v zmysle §18a ods.2  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KÚTY

a určuje, deň konania volieb hlavného kontrolóra obce Kúty na deň 12.04.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kúty .
 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je v súlade s § 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Ďalšou požiadavkou na funkciu hlavného kontrolóra je nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v  súlade s §18 ods. 2 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe je výhodou (nie podmienkou pre účasť vo voľbe).

 

V súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení je pracovný úväzok  hlavného kontrolóra v rozsahu 30% a deň nástupu do zamestnania 01.06.2023 .

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky uchádzač podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • údaje potrebné na overenie bezúhonnosti (na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 • súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Kúty  na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Kútoch.

 

Termín ukončenia odovzdania prihlášok: 29.03.2023 do 11:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdania prihlášok: Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra obce Kúty  doručí  písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu na Obecný úrad Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01  Kúty poštou alebo  osobne do podateľne v zalepenej  obálke, ktorú je  potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce –neotvárať! “. V posledný deň lehoty pre doručenie obálky sa pri osobnom doručení vyznačí aj čas doručenia.
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kúty :

Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený Obecným zastupiteľstvom v Kútoch. Komisia zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude predložená poslancom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kútoch  , na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Kúty  a jej priebeh:

 • Voľba hlavného kontrolóra Obce Kúty  sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
 • Na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom a uznesením Obecného zastupiteľstva v Kútoch.
 • Každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť právo/vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min. pred samotnou voľbou.
 • Prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra Obce Kúty  určí Obecné zastupiteľstvo v Kútoch pred samotnou voľbou.  
 • Každý poslanec má pri diskusii k voľbe hlavného kontrolóra Obce Kúty  právo vystúpiť k prezentácii každého uchádzača jedenkrát bez možnosti faktických poznámok.
 • Uchádzači budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.
 • Voľba hlavného kontrolóra Obce Kúty  bude tajná.
 • Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých uchádzačov.
 • Každý poslanec Obecného zastupiteľstva v Kútoch obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých uchádzačov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom uchádzača, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.
 • Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom uchádzača.
Dátum vloženia: 24. 3. 2023 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2023 14:03

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na