Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Verejno obchodná súťaž -hasičské auto Tatra 148P CAS 32

Verejno obchodná súťaž -hasičské auto Tatra 148P CAS 32 1

25.júl

Verejno obchodná súťaž -hasičské auto Tatra 148P CAS 32

ZÁMER OBCE KÚTY
hnuteľný majetok obce Kúty

 

Obec Kúty

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty

IČO: 00 309 672

DIČ: 2021049459

Zast.: Ing. Branislav Vávra, starosta obce

 

VYHLASUJE

 

 

obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 9a ods. 1, písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platom znení a zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku obce:

 

 

Tatra 148 P CAS 32, EČ: SE193BD, výrobné číslo: 84844120000000000, identifikačné číslo motora – typ: T2 – 928 -1, počet najazdených kilometrov: 4112

 

 

ktorého výlučným vlastníkom je Obec Kúty.

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 25.07.2022

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 25.07.2022

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj vozidla sú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a na webovom sídle obce

 

Obchodná verejná súťaž je zverejnená aj v regionálnej tlači My Záhorie.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční na základe a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce schválenými Obecným zastupiteľstvom Obce Kúty dňa 09.06.2022, evidované ako Uznesenie č. 2/2022 – O, ktorým bol schválený zámer a predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

 

 1. PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

 1. TATRA 148P CAS32 , EČ: SE193BD, pričom tento majetok je podrobne opísaný v Znaleckom posudku – úkon č. 7/2022, vyhotovenom znalcom Ing. Jaroslav Lisý, Záhorie 71, 905 24, korešpondenčná adresa: Robotnícka 72/90, 905 01 Senica.

 

 1. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa vyššie uvedený hnuteľný majetok - TATRA 148P CAS32, EČ: SE193BD, ponúka na predaj, je 28.776 Eur (slovom: dvadsaťosemtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a nula euro centov) s DPH.

 

 1. Minimálna požadovaná cena vychádza zo Znaleckého posudku – úkon č. 7/2022, vyhotovenom znalcom Ing. Jaroslav Lisý, Záhorie 71, 905 24, korešpondenčná adresa: Robotnícka 72/90, 905 01 Senica.

 

 

 1. ČASOVÝ PLÁN OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

 1. Vyhlásenie súťaže:     25.07.2022

 

 1. Obhliadka:     po telefonickom dohovore s p. Jurajom Bílkom, tel. č.: 0908 715 229 

 

 1. Ukončenie predkladania návrhov obchodnej verejnej súťaže:         12.08.2022

 

 1. Vyhodnotenie             obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Kúty, najneskôr do 3 mesiacov po ukončení predkladania návrhov obchodnej verejnej súťaže.

 

 1. Vybraný návrh bude oznámený do 5 kalendárnych dní po vyhodnotení na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Kúty v súlade s bodom 4. tohto článku.

 

 1. Kúpna zmluva bude uzatvorená do 15 dní po vyhodnotení na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Kúty v súlade s bodom 4. tohto článku.

 

 1. PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

 1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia jej vyhlásenia dňa 25.07.2022 na internetovej stránke Obce Kúty a súčasne na úradnej tabuli Obec Kúty a zverejnením v regionálnej tlači My Záhorie.

 

 1. Každý navrhovateľ je oprávnený predložiť maximálne 1 návrh - ponuku. Ak podá navrhovateľ v tejto veci viac návrhov - ponúk, na žiadny z nich sa nebude prihliadať a budú z tejto obchodnej súťaže vylúčené.

 

 1. Požadovaná cena je minimálna a je podložená znaleckým posudkom – úkon č. 7/2022, Ing. Jaroslav Lisý.

 

 1. Každý navrhovateľ má právo meniť, dopĺňať svoje návrhy - ponuky, resp. ich vziať späť, najneskôr však do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov – ponúk, t. j. do dňa 12.08.2022, času 10.00 hod.

 

 1. Na návrhy – ponuky, ktoré budú predložené po lehote na predkladanie návrhov – ponúk, v zmysle prechádzajúceho bodu, sa nebude prihliadať.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo všetky predložené návrhy – ponuky odmietnuť, verejnú obchodnú súťaž zrušiť, alebo meniť jej podmienky, ukončiť verejnú obchodnú súťaž ako neúspešnú, alebo aj predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov – ponúk i predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom zmena podmienok verejnej obchodnej súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom i prostriedkami, akými bola vyhlásená.

 

 1. Každý predkladateľ návrhu – ponuky, má právo nahliadnuť do znaleckého posudku č. 7/2022, ktorý sa nachádza na Obecnom úrade Obec Kúty po telefonickom dohovore na tel. č. 0948 029 097 v čase úradných hodín .

    

       8. Žiadny navrhovateľ – predkladateľ nemá právo na náhradu nákladov, ktoré mu                                v súvislosti  s jeho záujmom a účasťou v obchodnej verejnej súťaži vzniknú a takého                      právo,  ani nárok nevznikajú ani víťazovi obchodnej verejnej súťaže.

 

      9. Každý predkladateľ návrhu – musí mať ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže                      splnené všetky svoje daňové a iné finančné povinnosti voči Obci Kúty, organizáciám,                      ktorých             je Obec Kúty zriaďovateľom a tiež spoločnostiam, ktorých jediným                            zakladateľom je Obec Kúty. Predkladateľ návrhu, ktorý túto podmienku nesplní, bude                      automaticky z verejnej obchodnej súťaže vylúčený.

 

 1. PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDAJA

 

 1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj predmetného majetku schválením obecným zastupiteľstvom.

 

 1. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

 

 1. Registračný poplatok znáša kupujúci samostatne.

 

 1. Ak nebude zo strany kupujúceho ako víťaza verejnej obchodnej súťaže dodržaná akákoľvek lehota, uvedené má za následok, že bude predmet prevodu ponúknutý záujemcovi, predkladateľovi návrhu, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení návrhov - ponúk na mieste bezprostredne za víťazom.

 

 1. KRITÉRIÁ HODNOTENIA NÁVRHOV

 

 1. Jediným kritériom hodnotenia včas podaných návrhov je ponúknutá cena navrhovateľom.

 

 1. Víťazom verejnej obchodnej súťaže sa stane ten prekladateľ návrhu, ktorého návrh bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu, pričom bude dodržaná podmienka minimálnej požadovanej ceny.

 

 1. Za predpokladu dvoch, alebo viacerých ponúk s rovnakou najvyššou ponúknutou cenou, bude víťazným návrhom ten, ktorý bol podaný skôr.

 

 1. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude oznámené, že sa stal víťazom a bude pozvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ostatným navrhovateľom bude oznámené, že neuspeli, v akom poradí sa umiestnili a že vzhľadom na obsadenie prvého miesta iným navrhovateľom, boli ich návrhy odmietnuté.

 

 1. PODANIE PONÚK / NÁVRHOV

 

 1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže je potrebné zaslať v uzatvorenej obálke na adresu a s označením Vyhlasovateľa:

 

Obec Kúty

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty

 

a voditeľným označením na obálke s textom:

 

NEOTVÁRAŤ – NÁVRH NA ODKÚPENIE - TATRA

 

 

 1. Poverený zamestnanec Obce Kúty vyznačí na obálke:

 

„Prijaté, poradie návrhu, dátum, čas, miesto podania návrhu a pripojí vlastnoručný podpis“

 

 1. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:

 

 1. Presné označenie navrhovateľa, pričom:

aa) fyzická osoba uvedie minimálne: celé meno, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt

ab) právnická osoba / podnikateľ uvedie minimálne: obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo, meno a priezvisko osoby, oprávnenej konať v mene právnickej osoby

 

 1. označenie majetku: TATRA 148 P CAS 32, EČ: SE193BD

 

 1. cenový návrh

 

 1. stručné zdôvodnenie záujmu

 

 1. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi predmetný majetok tak ako stojí a leží za ním navrhovanú cenu, pričom do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy uhradí kúpnu cenu v celosti.

 

 1. súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a v prípade fyzickej osoby i súhlas so spracovaním a uchovaním údajov v rozsahu účelu obchodnej verejnej súťaže

 

 1. čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá nedoplatky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu

 

 1. návrh musí byť riadne datovaný a vlastnoručne podpísaný oprávnenou osobou

 

 1. Za predpokladu, ak doručený návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude z verejnej obchodnej súťaže vylúčený.

 

 

V Kútoch, dňa 25.07.2022                          

 

 

...............................                                                   

               Obec Kúty                                                              

          Ing. Branislav Vávra

                starosta obce

Dátum vloženia: 3. 8. 2022 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2022 10:47
Autor:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na