Najviac informácií o Kútoch!|piatok, apríl 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 26. marca

Rozhlas 26. marca 

Oznamujeme občanom, že obec Kúty zabezpečila ďalšie testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu.
Testovanie občanov v našej obci na COVID-19 sa uskutoční nasledovne:

Sobota   27.03.2021 od 9:00 hod. do 17:00 hod. (prestávka od 12:00 – 12:45 hod.)
Nedeľa  28.03.2021 od 13:00 hod. do 18:00 hod. 

Obec zriadila dve mobilné odberné miesta.

Testovanie sa uskutoční v areáli Základnej školy A. Radlinského Kúty, vstup bude cez hlavný vchod. Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov, v prípade záujmu sa môžu otestovať aj občania starší ako 65 rokov. Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Upozorňujeme, ak bol občan pozitívne testovaný v minulosti (posledných 90 dní), nepotrebuje test, len potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o prekonaní COVIDU-19. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov.
Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť, disciplínu.

Aktuálnu situáciu pred odberným miestom v Kútoch je možné sledovať TU

 

“Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta sa zaoberá distribúciou propagačných materiálov a adresných zásielok. Aktuálne hľadáme v tejto lokalite spoľahlivých doručovateľov letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, popri zamestnaní… Ponúkame úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 701 945 – p.Tomeková.

 

Vážení občania,

22. marcu 2021 máme sčítaných 77,07 %, čo je 3208 obyvateľov obce.

Do konca SAMOSČÍTANIA zostáva už len  niekoľko dní , je v našom spoločnom záujme, aby podstatná časť obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze samosčítania.

V dobe asistovaného sčítania už nebude možné sa samosčítať!

Z toho dôvodu vyzývame všetkých, ktorí ešte nevykonali sčítanie, aby sa na stránke www.scitanie.sk  samosčítali.

Sčitujú sa všetci obyvatelia !!!

Z monitoringu obce je zrejmé, že v niektorých rodinných domoch nie sú sčítaní obyvatelia, ktorí majú v obci trvalý pobyt.

Mnohí z vás zabúdajú :

*   sčítať deti

*   sčítať rodinných  príslušníkov, ktorí nebývajú v Kútoch

Sčitujú sa aj tí, ktorí žijú, pracujú v zahraničí, ale majú trvalý pobyt na Slovensku.

Rozhodujúci je dátum 31.12.2020. Teda deti narodené po tomto dátume sa nesčítavajú, ale obyvateľov, ktorí zomreli po tomto dátume musia sčítať rodinní príslušníci.

Prosíme  týchto nesčítaných občanov, aby sa do 31.03.2021  ešte  sčítali !!!

Zároveň ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa už sčítali, tým splnili zákonnú povinnosť sa sčítať.

 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a životy občanov.

Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:

  1. a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  2. b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  3. c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  4. d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  5. e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, nevypaľujte porasty bylín, kríkov a stromov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku rozsiahlych požiarov. Upozorňujeme i turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nezakladať oheň počas vetra, nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín, ohnisko nemožno nechať bez dozoru a pri opustení táboriska treba venovať zvýšenú pozornosť jeho uhaseniu a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní (uhlíky).

Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) spôsobom v mieste obvyklým (v obecnom rozhlase, vyvesením na úradnej tabuli obce) pre celé územie okresu alebo časť okresu, ak je pre to dôvod. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru môže nastať nie len v jarnom období, ale hocikedy v priebehu roka, najmä v letných mesiacoch, ak sú na to vhodné podmienky, napríklad suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní. V tomto období je na lesných pozemkoch okrem iného zakázané aj fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety (napr. zápalky, ohorky cigariet). Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch, a taktiež i na životnom prostredí, lebo lesná oblasť 01A Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.

Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, urbárskymi spoločnosťami i ostatnými vlastníkmi lesa, správcami a obhospodarovateľmi lesa, ako aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami a spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto nebezpečné obdobie.