Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, apríl 5, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 22. júla

Rozhlas 22. júla 

Západoslovenská distribučná a.s.
oznamuje občanom, že dňa 25. júla 2019 (t. j. štvrtok) je z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy plánované prerušenie distribúcie elektriny v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.
na uliciach
:  Konečná, lokalita Polákov mlyn, Bratislavská ulica od Konečnej smer Bratislava po oboch stranách, Kollárova 943, Hollého 47, 392.


ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2019 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Zmena rozpočtu obce na rok 2019
5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
6.Návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Záver


Obec Kúty, Rímskokatolícka cirkev Kúty – Farnosť sv. Jozefa, o. z. Pjekné Mjestečko a Futbalový klub Kúty
Vás pozývajú v dňoch 2.8. – 5.8. na Kúcanské hody, ktoré sa uskutočnia v areáli za Kultúrnym domom.
Program:
2. augusta (piatok) o 20.00 beseda u cimbálu
3. augusta (sobota) o 20.00 Béčkoví chlapci
4. augusta (nedeľa) o 18.00 Túfaranka
5. augusta (pondelok) o 20.00 Grafic
Vstupné na mieste: 3 eur
              permanentka: 8 eur (4 dni)
Predpredaj permanentiek bude prebiehať od 15. júla na informáciách obecného úradu a v knižnici.
Permanentka platí aj na zápasy FK TJ Kúty. Členovia JDS a ZŤP po preukázaní preukazom vstup 2 eurá.


Strata kľúčov
Našli sa 2 zväzky kľúčov. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.