Najviac informácií o Kútoch!|sobota, december 4, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 21. mája

Rozhlas 21. mája 

 

Oznamujeme občanom, že pestovateľ z Galanty prišiel pred OÚ  predávať zemiaky konzumné, cibuľu, jablká, fazuľu, mak, orechy, med, zeleninové a kvetinové priesady.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že v nedeľu 23. mája 2021, sa bude konať brigáda na štrkovisku Čárske, v čase od 09:00h do 13:00h. Brigáda je zameraná na čistenie a kosenie revíru, treba si priniesť k tomu potrebné náradie (hrable, vidly).

Súkromný podnikateľ ponúka pred OÚ textil s 50% zľavou záclony, posteľné oblečenie českej výroby, plachty, uteráky, osušky, dámsky a pánsky textil, nohavice, tielka, legíny, ponožky, spodnú bielizeň. V našej obci sa zdrží do 11:30

Vážení občania, dňa 3. mája 2021 sa začalo asistované sčítanie obyvateľov a bude trvať do 13.júna 2021. Asistované sčítanie je učené pre všetkých, ktorí sa nestihli alebo nemohli sčítať. Realizované je  prostredníctvom:

  1. stáleho kontaktného miesta vo vestibule na Obecnom úrade v Kútoch

v pondelok a v piatok od 08.00. do 11.30 

v stredu od 12.30 do 15.30

alebo

2. prostredníctvom mobilných asistentov, ktorí Vám pomôžu sčítať sa doma po telefonickom dohodnutí termínu.

Požiadavku na zabezpečenie mobilného asistenta musíte vykonať telefonicky – na tel. linke obecného úradu: 034/6999 611. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta občan  uvedie: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Každý mobilný asistent je vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Občania s trvalým pobyt v obci Kúty, sa môžu sčítať kdekoľvek na kontaktnom mieste. Upozorňujeme obyvateľov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19. Sčítanie je pre obyvateľov povinné, za nesplnenie si povinnosti môže byť udelená pokuta do 250, – eur.

 

Prijímanie detí do Materskej školy v Kútoch sa uskutoční od 12. mája do 26 mája 2021.

  • Žiadosť musí byť podpísaná obomi rodičmi, s potrebnými údajmi:

– o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa zdržiava, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a očkovaní) a 

– o osobných údajoch zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu (meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov, kontaktné údaje: telefónne číslo, email).

      Doručenie žiadosti:

  • Osobne: v stredu 12. mája 2021 alebo v stredu 26. mája 2021 v čase od 8:00 do 16:00 v riaditeľni MŠ.
  • Písomne: vhodením do schránky v MŠ alebo poštou na adresu Materská škola Kúty, Ul. Dr. Štefana Heska 921, Kúty.
  • Elektronicky: prihláška je zverejnená na stránke https://mskuty.edupage.org/. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast a následne ju doručiť do MŠ).

Zápis do MŠ Kúty bude uzavretý dňa 26. mája 2021. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude vydané do 15. júna 2021. Rodičia budú vyzvaní k jeho prebratiu. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ a do 31.8.2021 (vrátane) dosiahne päť rokov nemusí opätovne žiadať o prijatie do materskej školy.

Obec Kuklov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kuklov s uzávierkou prihlášok do 04. 06. 2021. Požiadavky a kritéria sú uvedené na webovej stránke obce Kuklov, prípadne bližšie informácie máte možnosť získať na Obecnom úrade Kuklov, tel. č. 0944 205 975.