Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 4, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 20.júna

Rozhlas 20.júna 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t. j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
7. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Nezábudka Kúty, n. o.
8. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sociálnych veciach
9. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
– Zmena rozpočtu obce na rok 2019
– Rôzne
– Diskusia
– Záver


Výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo,
pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční
21.6.2019 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu Kúty
, s týmto navrhovaným programom:
1)Otvorenie
2)Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3)Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4) Správa mandátovej komisie
5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6/ Voľba do orgánov združenia
7/ Diskusia
8/ Návrh uznesení a záver


Pani Hájková
oznamuje občanom, že vo svojej prevádzke – darčeková predajňa na Bratislavskej ulici č.43 má výpredaj alkoholu, vína a cukroviniek. Zároveň oznamuje i akciu, že pri nákupe tovaru nad 30 eur dostane zákazník 1,5 l čapovaného višňového vína zadarmo.


Hydinárska farma
príde zajtra od 09:30 do 09:45 hod. pred Obecný úrad s ponukou: 2 mesačné husokačky aj brojlerové kačice
– 4,90 ks, 12-týždňové mládky vo všetkých farbách aj kohúty  4,50€/ ks, mladé 26 týždňové nosnice v znáške
– 5,90€/ks, 20 týždňové mládky aj kohútov – 6,50/ks, 11 mesačné nosnice – 2,50/ks