Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, september 20, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 17. apríla

Rozhlas 17. apríla 

Oznam
Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 23. apríla. Vyvážať sa budú popolnice s intervalom vývozu 26x za rok (2x mesačne). Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.


Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie. Zároveň oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor!


 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
 5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
 6. Záverečný účet obce za rok 2018
 7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
 8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
 10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
 11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie
Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu a v knižnici.


Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020
bude od 18.4. 2019 (t. j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!


Motorest u Janíčkov
príjme na TPP čašníka/čašníčku s nástupom ihneď. Viac informácií na tel. č.: 0917 622 004 alebo osobne.


Pán Ján Jantus z Brodského
predáva: sadbové zemiaky skoré- IMPALA a poloskoré MARABELA a AGRIA. Predáva denne po 15.00 hod.
na Májovej ulici oproti futbalovému ihrisku.