Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, jún 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 15. apríla

Rozhlas 15. apríla 

Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020 bude
od 18.4. 2019 (t. j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!


UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.


ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
6. Záverečný účet obce za rok 2018
7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver


Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu
a v knižnici.


Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v stredu 17.4.2019 od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: konzumné zemiaky, sadbové zemiaky, jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, chren, orechy, mak, mletú papriku a med agátový a kvetový, planty.