Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, jún 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 12. apríla

Rozhlas 12. apríla 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
 5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
 6. Záverečný účet obce za rok 2018
 7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
 8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
 10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
 11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

O.Z. PJEKNÉ MJESTEČKO, KÚCANSKÁ CHASA A DFS KÚCANEK
Vás srdečne pozývajú na akciu MAĽOVANIE KRASLÍC a PLETENIE KORBÁČOV dňa 13. apríla o 14.00 hod. v záhrade múzea a komunitného centra  Bratislavská 210, Kúty. Vstup voľný.


DETSKÉ IHRISKO – oznam
Z technických príčin je detské ihrisko za Kultúrnym domom od 12.4.2019 do 30.4.2019  ZATVORENÉ


Reštaurácia u Cugú Vás na komediálnu šou SIT DOWN LADIES COMEDY,
ktorá sa uskutoční v piatok 12. apríla o 19.00 hod. v reštaurácii U Cugú. Moderátorky Lujza Garajová Schrámeková a Didiana privítajú: herca Romana Pomajba a speváčku Barboru Hazuchovú. Čaká vás večer skvelých standupov a rozhovorov! Lístky na ladies comedy kúpite priamo u Cugú.


Oznam
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!


Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020 bude
18.4. 2019 (t.j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!


Motokrosový klub Gbely,
Vás pozýva na preteky, ktoré sa budú konať 14.4.2019 o 12.00 hod. na motokrosovej trati Gbely časť Cunín.


Očkovanie psov a mačiek
Doktor Miča oznamuje občanom, že dňa 13. apríla t. j. sobota sa budú v našej obci očkovať psi a mačky proti besnote. Ďalej oznamuje, že bude prebiehať aj čipovanie psov nakoľko od 1. septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti – povinnosť majiteľa dať si začipovať svojho psa
do 31.10.2019. Očkovanie bude prebiehať od 11.00 do 12.00 hodiny a to na troch miestach súčasne:
pred požiarnou zbrojnicou, pred Šport Bar 24 (t.j. byvalé pohostinstvo Kasíno) a na parkovisku
pred železničnou stanicou. Cena vakcinácie je 10 euro.