Najviac informácií o Kútoch!|sobota, august 8, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » OVS – stavebný pozemok na Železničiarskej ulici (3BD)

OVS – stavebný pozemok na Železničiarskej ulici (3BD) 

OBEC KÚTY, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, IČO: 00 309 672

v y h l a s u j e
v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže – stavebného pozemku na Železničiarskej ulici v Kútoch s celkovou výmerou 6894 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, katastrálne územie Kúty, obec Kúty, okrese Senica ako:
– pozemok registra „C“- parc. č. 5699/1, druh zastavné plochy a nádvoria, výmera 2730 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/18, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 199 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/19, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 178 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/20, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 29 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/21, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 425 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/22, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 181 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/23, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 271 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/24, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 2838 m2,
– pozemok registra „C“ – parc. č. 5699/25, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 43 m2,

spolu s projektovou dokumentáciou na stavbu „3x Bytový dom + technická infraštruktúra –SO 01, SO 02, SO 03 bytový dom Kúty, Železničiarska ulica“ vyhotovenou MV – Projekta, s. r. o., Potočná 15, Skalica a projektovou dokumentáciu na výstavbu inžinierskych sietí, miestnej komunikácie a parkovacích plôch.

II. Funkčné využitie nehnuteľnosti

Na pozemku, ktorého predaj je predmetom obchodnej verejnej súťaže, sa predpokladá výstavba troch bytových domov podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej MV – Projekta, s. r. o., Potočná 15, Skalica a v zmysle stavebného povolenia vydaného Mestom Senica dňa 20.12.2017, č. k.: SoÚ-1288/017-PLA.
Pozemok, ktorého predaj je predmetom obchodnej verejnej súťaže, nie je možné rozdeliť a predložiť súťažnú ponuku len na časť pozemku a na časť predpokladanej výstavby.

III. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena za ktorú sa predmet obchodnej verejnej súťaže ponúka na predaj, je stanovená vyhlasovateľom vo výške 240.000,- EUR (slovom: dvestoštyridsať eur) s možnosťou splátok nasledovne:
– 1. splátka vo výške 60.000 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur) do 3 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, so započítaním zloženej zábezpeky,
– 2. splátka vo výške 60.000 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur) do 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
– 3. splátka vo výške 60.000 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur) do 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
– 4. splátka vo výške 60.000 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur) do 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

IV. Výška finančnej zábezpeky

Požadovaná finančná zábezpeka je vo výške 10 % z minimálnej požadovanej kúpnej ceny, tzn. 24.000,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vyhlasovateľa vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK2902000000000001724182 a na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná najneskôr v deň, kedy uplynie lehota na podávanie návrhov.

Finančná zábezpeka bude úspešnému uchádzačovi započítaná do kúpnej ceny (v prípade dohodnutých splátok bude započítaná do prvej splátky) a neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v lehote do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.

V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže neuzatvorením kúpnej zmluvy alebo odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany úspešného uchádzača sa finančná zábezpeka tomuto uchádzačovi nevracia.

V. Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. vyhlásenie súťaže: dňa 14.11.2018
2. obhliadka nehnuteľností: individuálne na základe dohody s vyhlasovateľom súťaže
3. ukončenie predkladania návrhov: dňa 12.12.2018 o 11.00 hod.
4. otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: dňa 12.12.2018 o 15:00 hod.
5. informácia pre neúspešných uchádzačov: do 19.12.2018
6. predpokladaný termín uzavretia kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do 31.12.2018
7. úhrada kúpnej ceny do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy

VI. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch alebo viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním.

VII. Obhliadka nehnuteľností

Termín obhliadky je možné si dohodnúť individuálne na tel. č.: 034 699 9611, e-mail: obec@kuty.sk. Uchádzači majú možnosť v úradných hodinách nahliadnuť do projektovej dokumentácie, stavebných povolení, návrhu kúpnej zmluvy a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Obecnom úrade v Kútoch.

VIII. Doručenie návrhov na uzavretie zmluvy

Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Obec Kúty, Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty alebo osobne do podateľne obecného úradu s označením „OVS – Železničiarska 3 BD – neotvárať“ v lehote do 12.12.2018 do 11:00 hod.
Rozhodujúca je pečiatka podateľne obecného úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej lehote na poštovú prepravu.

Písomný návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať:

1. identifikácia uchádzača
– presné označenie uchádzača (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
– kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt
– v prípade právnickej osoby musí byť k návrhu priložený výpis z obchodného registra, pri fyzickej osobe – podnikateľovi výpis zo živnostenského registra

2. navrhnutá kúpna cena
– návrh kúpnej ceny v číselnom aj slovnom vyjadrení spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim schopnosť uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu (úverový prísľub, banková záruka, aktuálny výpis z bankového účtu a pod.)

3. doklad o zložení zábezpeky

4. referencie
– uchádzač je povinný k svojmu súťažnému návrhu priložiť referencie z výstavby alebo komplexnej rekonštrukcie minimálne troch stavieb bytových domov, zrealizovaných uchádzačom v posledných piatich rokoch

5. vyhlásenie uchádzača, že
a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže, vrátane prepadnutia zábezpeky v prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže neuzavretím kúpnej zmluvy alebo odstúpením od kúpnej zmluvy,
b) so stavom predmetu kúpy bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne oboznámený,
c) predávané nehnuteľnosti kupuje bez výhrad a stav nehnuteľností mu je dobre známy,
d) dodrží účelové určenie nehnuteľností podľa projektovej dokumentácie a v zmysle vydaných stavebných povolení
e) naňho a jeho majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie, neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ani žiadne iné konanie, ktoré by mohlo zmariť výstavbu na predmete obchodnej verejnej súťaže
f) nemá žiadne splatné záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

IX. Osobitné podmienky pre uzavretie zmluvy

1. Kupujúci bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou v lehote do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo formou splátok nasledovne:
– 1. splátku vo výške 60.000 EUR bude kupujúci povinný uhradiť do 3 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pričom s prvou splátkou bude započítaná zábezpeka zložená kupujúcim v obchodnej verejnej súťaži,
– 2. splátku vo výške 60.000 EUR bude kupujúci povinný uhradiť do 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
– 3. splátka vo výške 60.000 EUR bude kupujúci povinný uhradiť do 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
– 4. splátka vo výške 60.000 EUR bude kupujúci povinný uhradiť do 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude uhrádzať kupujúci.

3. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu alebo jej časť riadne a včas, má predávajúci právo po predchádzajúcej písomnej výzve na zaplatenie doručenej kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienky, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť ani do 5 dní po doručení písomnej výzvy predávajúceho. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného oznámenia o odstúpení doručeného kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spôsobenej mu odstúpením od kúpnej zmluvy.

4. V prípade, že predávajúci odstúpi od budúcej kúpnej zmluvy z dôvodu, že kupujúci mu nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť, zložená zábezpeka prepadne predávajúcemu v celom rozsahu ako zmluvná pokuta.

5. V prípade, ak kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou, ale bude uhrádzať kúpnu cenu v splátkach, je povinný poskytnúť predávajúcemu bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy dostatočné zabezpečenie svojho záväzku (zriadenie záložného práva na majetok kupujúceho, zabezpečovací prevod vlastníckeho práva a pod.). Predávajúci bude oprávnený zvoliť si spôsob zabezpečenia podľa pomerov kupujúceho.

6. Kupujúci sa zaviaže zrealizovať výstavbu troch bytových domov a inžinierskych sietí podľa projektovej dokumentácie na stavbu „3x Bytový dom + technická infraštruktúra –SO 01, SO 02, SO 03 bytový dom Kúty, Železničiarska ulica“ vyhotovenou MV – Projekta, s. r. o., Potočná 15, Skalica a projektovej dokumentácie na výstavbu inžinierskych sietí, miestnej komunikácie a parkovacích plôch nasledovne: do troch rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho – 1 bytový dom vrátane infraštruktúry a inžinierskych sietí a ďalšie 2 bytové domy do päť rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k pozemkom v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. V prípade nedodržania tohto záväzku kupujúceho bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur).

7. Kupujúci v kúpnej zmluve výslovne vyhlási, že berie na vedomie, že realizácia elektrických zariadení a elektrického vedenia na pozemkoch závisí od investičného plánu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. s lehotou výstavby do 300 dní od splnenia podmienok pripojenia.

8. Kupujúci bude oprávnený vykonať zmeny stavby pred dokončením výlučne v časti zmeny mezonetov na jednopodlažné byty a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho a po právoplatnom rozhodnutí stavebného úradu, ktorým bude povolená zmena stavby pred dokončením.

9. Súčasťou kúpnej zmluvy bude dohoda o predkupnom práve predávajúceho v prípade záujmu kupujúceho previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy alebo jeho časti na tretiu osobu pred právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia na stavbu troch bytových domov. Predkupné právo bude časovo obmedzené do dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu troch bytových domov a bude ako vecné právo zapísané do katastra nehnuteľností.

10. Súčasťou kúpnej zmluvy bude dohoda o práve spätnej kúpy pre prípad, ak kupujúci preukázateľne nedodrží záväzok podľa bodu 6 týchto podmienok, a to za rovnakú kúpnu cenu, za akú kupujúci pozemky od predávajúceho pôvodne nadobudol.

X. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže.

2. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť prestavbu predmetu obchodnej verejnej súťaže na nízkonákladové ubytovanie –bytový dom. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

5. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov; s výnimkou chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu.

6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Bližšie informácie budú uchádzačom poskytnuté osobne na obecnom úrade, telefonicky na tel. č. 034/ 699 9611 alebo mailom na adrese: obec@kuty.sk.
V Kútoch, 14.11.2018