Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok sa platí v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v súlade s platným VZN obce

Splatnosť

  • do 30.4. príslušného kalendárneho roka
  • dvoma splátkami:
    • 1. do 30.4. – 50% poplatku
    • 2. do 30.9. – 50% poplatku

Spôsob úhrady

  • v hotovosti do pokladne obecného úradu
  • prevodom na účet: VÚB , č.ú.: 1724182/0200 ( UPOZORNENIE: variabilný symbol: číslo domu, poznámka pre príjímateľa: popolnica) IBAN: SK29 0200 0000 0000 01724182

Výška poplatku

Interval zberu 1 x za mesiac (13x za rok):

typ nádoby poplatok za rok
120 l plastová 19,50 €
240 l plastová 39,00 €

Interval zberu 2 x za mesiac (26x za rok):

typ nádoby poplatok za rok
120 l plastová 39,00 €
240 l plastová 78,00 €

Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50%.

Vybavuje:
Eva Ďurišková
email: eva.duriskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9620

V prípade neprítomnosti zastupuje:
JUDr. Jana Šefčovičová
email: jana.sefcovicova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9619