Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie, poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v úradnej miestnosti obecného úradu. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz alebo pas
 • Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.
 • Listina, na ktorej sa osvedčí podpis

Poplatok

 • za osvedčenie 1 podpisu 2,00 €
 • za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 3,00 €
 • poplatok sa platí v hotovosti

 

Vybavuje:
Eva Ďurišková
email: eva.duriskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9620

V prípade neprítomnosti zastupuje:
JUDr. Jana Šefčovičová

email: jana.sefcovicova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9619