Najviac informácií o Kútoch!|piatok, február 21, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Drobné stavby

Drobné stavby

ČO SÚ DROBNÉ STAVBY?
Sú to  stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Potrebné doklady
1. jednoduchý situačný náčrt podľa katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
2. zjednodušenú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach ( pri stavbách garáže, kôlne, práčovne, letnej kuchyne atď )
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, ak je vo vlastníctve viacerých osôb  (súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi )
4. list vlastníctva
5. vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností (ak sa používa susedná nehnuteľnosť pri realizácii drobnej stavby)
6. vyhlásenie kvalifikovanej osoby nad uskutočnením drobnej stavby

Správny  poplatok :
– fyzická osoba 10 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 2 , 145/1995 Z.Z. )
– právnická osoba 30 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 1 , 145/1995 Z.Z. )

Upozornenie :
Drobnú stavbu je možné začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky.

Vybavuje:
Alena Valová
email: alena.valova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9622

Tlačivá