Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Daň za psa

Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.

Predmetom dane za psa nie je:
– pes chovaný na vedecké účely a na výskumné účely
– pes umiestnený v útulku zvierat
– pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzba dane
– 4 Eur za jedného psa a kalendárny rok

Daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane / /číslo účtu: VÚB 1724182/0200, IBAN: SK29 0200 0000 0000 01724182 /
– poštovou poukážkou
– v hotovosti pri platbách do 300 EUR.

Vybavuje:
JUDr. Jana Šefčovičová
email: jana.sefcovicova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9619

V prípade neprítomnosti zastupuje:
Eva Ďurišková
email: eva.duriskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9620

Tlačivá:

https://eform.esmao.sk/esmao/form1132/v1/4#/danovnik