Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje rozhodnutím.

Sadzba dane
50 € za jeden predajný automat za kalendárny rok

Splatnosť
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane /číslo účtu: VÚB 1724182/0200, IBAN: SK29 0200 0000 0000 01724182 /
– poštovou poukážkou
– v hotovosti pri platbách do 300 EUR.

Vybavuje:
JUDr. Jana Šefčovičová
email: jana.sefcovicova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9619

Tlačivá: