Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v súlade s platným všeobecne záväzným  nariadením obce.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje rozhodnutím.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo zdedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane /číslo účtu: VÚB 1724182/0200, IBAN: SK29 0200 0000 0000 01724182 /
– poštovou poukážkou
– v hotovosti pri platbách do 300 EUR.

Vybavuje:
JUDr. Jana Šefčovičová
email: jana.sefcovicova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9619

V prípade neprítomnosti zastupuje:
Eva Ďurišková
email: eva.duriskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9620

Tlačivá