Najviac informácií o Kútoch!|sobota, august 8, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » NAŽIVO: Obecné zastupiteľstvo

NAŽIVO: Obecné zastupiteľstvo 

Sledujte naživo Obecné zastupiteľstvo v Kútoch.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014
5. Návrh na odkúpenie pozemkov určených na výstavbu – bytové domy, radová výstavba
6. Návrh na vysporiadanie pozemkov pri obecnom úrade
7. Zmeny rozpočtu obce na rok 2015
8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavebných pozemkov
9. Správa Základnej školy Andreja Radlinského o hospodárení za rok 2014
10. Žiadosť o schválenie troch oddelení školského klubu detí
11. Návrh na organizáciu školského roka 2015/2016 v Materskej škole Kúty
12. Výročná správa neziskovej organizácie Nezábudka Kúty, n. o.
13. Určenie platu starostu obce (v zmysle zákonnej povinnosti raz ročne prerokovať plat starostu)
14. Žiadosť o odpredaj pozemku – Ľudmila Rišková
15. Žiadosť o prenájom pozemku – Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
16. Žiadosť o odpredaj pozemku – Ján Kollár
17. Žiadosť o odpredaj pozemku – Juraj Jurčák
18. Žiadosť o odpredaj pozemku – Jana Koprlová
19. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pavol Riška
20. Žiadosť o odpredaj pozemku – Mária Poláková, Milan Polák
21. Žiadosť o odpredaj pozemku Jozef Dermek, Jana Dermeková
22. Žiadosť o finančný príspevok – Helena Šimková
23. Návrh na doplnenie člena Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
24. Informácia o dotácii na vybudovanie oplotenia základnej školy a materskej školy
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver