Najviac informácií o Kútoch!|utorok, máj 18, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Cesta takmer dokončená

Cesta takmer dokončená 

Stavebné práce na rekonštrukcii cesty I. triedy (Bratislavská ulica) sa pomaly končia. Do konca roka bude v mieste križovatky ulíc Štefánikova, Nám. A. Radlinského a Bratislavskej dobudovaný i kruhový objazd, čím sa kritická nehodová lokalita stane bezpečnejšou.

Investorom tejto rekonštrukcie je Slovenská správa ciest IVSC Bratislava (ďalej SSC) a dodávateľom je Strabag, s.r.o, Bratislava. Nakoľko obecný úrad nebol stavebníkom ani vlastníkom cestnej komunikácie, nebola v kompetencii obce organizácia priebehu stavebných prác a s tým súvisiacich dopravných úprav.

Viacerí občania sa na nás obracajú s otázkami ohľadom odstavných pruhov, preto Vám touto cestou poskytneme niekoľko informácií.

Stavebné povolenie na rekonštrukciu cesty I. triedy bolo vydané v marci 2010 na základe vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej PD) H+L Project, s.r.o.,  Bratislava. V tejto PD boli dodržané požiadavky na šírkové usporiadanie cesty I. triedy a zároveň neboli prekročené hranice pozemku, ktorého majiteľom je SSC Bratislava.

Šírkové usporiadanie vozovky je nasledovné: šírka jazdného pruhu 3,25 m, šírka odstavného pruhu 2,75 m (po ľavej strane vozovky v smere od  Bratislavy)  a šírka núdzového pruhu šírky 2,0 m (po pravej strane vozovky v smere od Bratislavy).

Nakoľko ide o cestu I. triedy a s prihliadnutím na bezpečnosť cestnej premávky nie je vhodné (z pohľadu dopravného inšpektorátu), aby po oboch stranách boli vybudované odstavné pruhy (parkovacie pruhy). Zástupcovia obce sa snažili o to, aby v čo najväčšej miere bola dodržaná PD, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Avšak počas prác sa objavili určité nedostatky a bolo potrebné dopracovať PD, pôvodný rozpočet sa navýšil o vyše 30%.

Investor SSC Bratislava nemohla prekročiť  pôvodne odsúhlasený rozpočet, preto bolo potrebné pristúpiť k určitým zmenám, na ktoré bolo v júli 2012 vydané nové stavebné povolenie. Obec k týmto zmenám mala výhrady, avšak bola upozornená na to, že v prípade nesúhlasu so zmenami sa nepristúpi k rekonštrukcii križovatky a práce na rekonštrukcii sa z finančných dôvodov ihneď ukončia. Predstava nedokončenej rekonštrukcie a zachovanie najviac nehodového miesta (križovatky) donútilo obec súhlasiť s novovzniknutými zmenami.

Zmeny sa týkali:
– zmena výškového vedenia cesty v km 0,120 – 0,660
– zmena výšky stôk dažďovej kanalizácie (z dôvodu výskytu hladiny spodnej vody)
– zmena polohy čerpacích staníc ČS2 a ČS3
– zmena dĺžky prípojok
– redukcie dĺžky núdzového pruhu v pravo a odstavného (parkovacieho pruhu) vľavo cesty  –  šírka pruhov zostala nezmenená
– zmena konštrukcie na odstavných i núdzových pruhoch a autobusových zastávkach, a to tak, že živičné vrstvy v hrúbke 15 cm boli nahradené kamennou dlažbou (použité jestvujúce čadičové kocky). Obec podá návrh na zákaz zastavenia a státia vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t na odstavných pruhoch.
– zmena lehoty dokončenia stavby na termín 30. 6. 2013

Po ukončení stavebných prác na rekonštrukcii vozovky (pravdepodobne na jar), nastúpi ďalšia stavebná spoločnosť TSS Grade, a.s. a budú pokračovať v prácach na skrášlení Bratislavskej ulice a to sadovými úpravami v rámci stavby Revitalizácia verejného priestranstva obce – širšie centrum – 1. etapa. Popri rekonštrukcii obec plánuje dobudovať ďalšie parkovacie miesta v obci.

Branislav Vávra, Alena Valová