Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, jún 18, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.8.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.8.2017 

Oznamujeme  občanom, že dňa 23.08.2017 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
5. Žiadosť o dotáciu pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru obce Kúty
6. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení  spoločného obecného úradu – školského úradu
7. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver