Najviac informácií o Kútoch!|piatok, júl 20, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2017 

Oznamujeme  občanom, že dňa 21.09.2017 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu sa uskutoční  zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
5. Analýza technického stavu verejného osvetlenia v obci
6. Informácia o investičných akciách v obci
7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
8. Návrh na schválenie zámennej zmluvy medzi Obcou Kúty a manž. Dermekovcami
9. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rudolf Pavelka
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jakub Matejovič
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Štefan Polák a Jana Poláková
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Lenka Makayová a Damián Sofka
14. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Senica
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver