Najviac informácií o Kútoch!|streda, marec 21, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky

Novinky

OVS – stavebný pozemok na Železničiarskej ulici

OBEC KÚTY, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, IČO: 00 309 672 v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ ...Celý článok

OVS – pozemky Za zbrojnicou “A”, “B”

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na prenájom pozemku vo vlastníctve obce Predmetom  nájmu je pozemok „A“ o výmere 155 m2 na ulici Za zbrojnicou v Kútoch – časť pozemku registra „C“ – ...Celý článok

Zber a odvoz biologického odpadu

Oznamujeme občanom, že jarný zber a odvoz biologického odpadu sa uskutoční: 28.3. (streda) – KONÁRE STROMOV A KROVÍNCelý článok

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ...Celý článok

Ako správne nakladať s elektroodpadom

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak ...Celý článok

Vývoz separovaného odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu sa uskutoční : PLASTY: 05.03. 2018 (t. j. pondelok)Celý článok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že dňa 05.03.2018 o 18:00 hod sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Návrh na vyhlásenie obchodnej ...Celý článok

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017 bude zabezpečovať v utorok dňa 03.04.2018 v čase od 09:00 h do 16:00 h okrem stálych organizačných ...Celý článok

Oznam – miestny spolok SČK

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 5.3.2018. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo žel. stanice a následne z autobusových zastávok.Celý článok

Správa daní a poplatkov

Oznamujeme občanom, že dňa 21. februára 2018 t. j. v stredu a 23. februára 2018 t. j. v piatok bude správa daní a poplatkov  z a t v o r e n á .Celý článok
Page 1 of 2512345...1020...Last »